Salgs- og leveringsbetingelser for Maico Nordic A/S

1. KØBELOV

Sælgers tilbud er underlagt reglerne i Købeloven i det omfang, disse regler ikke er fraveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 

2. SÆLGERS TILBUD

Sælger vedstår, medmindre andet fremgår af tilbuddet, dette i 30 dage at regne fra tilbuddets datering. I tilfælde af dokumenteret mellemsalg er sælger ikke bundet af den i tilbuddet angivne leveringstid, men vil efter nærmere aftale med køber fastlægge en ny leveringstid, der ligger så tæt på den oprindelig tilbudte leveringstid som muligt. 

3. ÆNDRINGER I ORDRER

Sælgers ordrebekræftelse angiver sidste frist for rettelser. Efter denne dato kan der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren. 

4. LEVERING

1. Leveringssted og risiko 
Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere aftale på angivet byggeplads. Levering regnes ved vognkant, og risikoen for varen overgår samtidig hermed til køber. 

2. Modtagekontrol og reklamation

I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte skriftligt til sælger. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers pligt straks at meddele dette skriftligt ved påtegning på fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte skriftligt til sælger. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader. 

3. Kvalitetssikring 
Inden elementernes montage er køber forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Manglende kvalitetssikring og/eller manglende reklamation medfører tab af købers ret til mangelindsigelser. 

5. FORDRINGSHAVERMORA 

1. Leveringsforskydning 
Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til aftaletidspunktet. Risikoen for varen overgår til køber på faktureringstidspunktet. 

2. Lagerleje 
Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger en rimelig lagerleje efter nærmere aftale. 

6. BETALING 

1. Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser fremgår af sælgers tilbud/- ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares renter fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats, med mindre der i tilbuddet/ordrebekræftelsen er angivet en højere rentesats.

2. Delleverancer
Såfremt der skal leveres ad flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde en leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser vedrørende en eller flere forudgående leverancer. 

7. ANSVAR FOR MANGLER

1. Mangelgennemgang 

Sælger har ikke pligt til at deltage i en mangelgennemgang ved afleveringen i forbindelse med årsgennemgangen eller i forbindelse med 5 års eftersyn. Sælgers vægring herved er ikke at betragte som afkald på nogen indsigelse. 

2. Afhjælpning af mangler 

Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, kan køber alene gøre følgende misligholdelsesbeføjelser gældende i den anførte rækkefølge.

a) Sælger foretager udbedring af mangler uden udgift for køber.

b) Såfremt udbedring ikke kan ske, foretager sælger en omlevering.

c) Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller omlevering inden rimelig tid, kan køber i stedet hæve handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld.

d) Køber kan derudover i de ovenfor nævnte tilfælde i henhold til købelovens regler kræve erstatning, dog således, at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

3. Force Majeure

Sælger er endvidere – uanset ovenstående – aldrig ansvarlig for noget tab, der skyldes indgribende forstyrrelser, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder. 

4. Ansvarrsophør

Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 2 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår. 

5. Regres

Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke, eller kun med store vanskeligheder, kan gennemføres mod den oprindelige køber, er senere købere af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer, berettiget til i samme omfang at rejse direkte krav mod sælger, såfremt den oprindelige køber måtte have et krav mod sælger. 

 8. ANSVAR FOR MANGLER

Leveringsugen angives i ordrebekræftelsen. Bemærk: Vi forsøger altid at overholde den forventede leveringstid, men skulle der mod forventning opstår forhold som medfører forsinkelse, orienterer vi herom så tidligt som muligt. Forsinkelser kan dog opstå helt frem til leveringsdagen. Bemærk: Eventuel forsinkelse berettiger ikke køber til at annullere ordren eller kræve erstatning. 

9. PRODUKTANSVAR

Sælger er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog således at sælgers produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

10. TVISTER

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret af Retten i Næstved, som aftalt værneting. Retten i Næstveds afgørelser kan kæres og ankes i medfør af Retsplejelovens regler. Syn og skøn eller anden isoleret bevisoptagelse skal ligeledes gennemføres ved Retten i Næstved, som aftalt værneting. Syn og skøn og anden isoleret bevisoptagelse gennemføres i øvrigt efter Retsplejelovens regler.

 

 01.01.2019